Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Hlavny kontrólor obce

 

Mgr. Jozef Kozák

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Marhaň na:

Ikona PDF 2. polrok 2018

5.6.2018

Ikona PDF 1. polrok 2018

28.11.2017

Ikona PDF 2. polrok 2017

31.6.2017

Ikona PDF 1. polrok 2017

9.1.2017

Ikona PDF 1. polrok 2016

1.12.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016 

Ikona PDFNávrh rozpočtu

 

27.11.2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015

Predmetom kontroly bude:
 1. Kontrola zákonosti, účinosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s nehnuteľným majetkom obce (nájomné zmluvy)
 2. Kontrola výdavkov a finančných operácií na úseku tovarov a služieb (splatnosť faktúr)
 3. Kontrola spôsobu vymáhania pohľadávok dane z nehnuteľností za rok 2014
 4. Kontrola príjmov obce so zameran´m na miestne dane ( daň z nehnuteľností právnických osôb, daň za nehnuteľností fyzických osôb, daň za psa, daň za zaujatie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje a pod. -neplatiči)
 5. kontrola vedenia pokladne a dodržiavania súvisiacich predpisov.

Stanoviská a predkladané materialy ku kontrolnej činnosti, odborné stanoviska k rozpočtu a záverečnému účtu obce, stanoviská k prevodu majetku a k návratným zdrojom financovania obce.

Ikona PDF

Celý dokument...

 

Hlavného kontrolóra volí na 6 rokov a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť:
 • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
 • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 • vybavovania sťažností a petícií,
 • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 • dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce podlieha:
 • obecný úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
Úlohou hlavného kontrolóra je aj:
 • predkladať obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
 • vypracovávať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • predkladať správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladať obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
 • spolupracovať so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • vybavovať sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 • povinne vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.
Päta-bottom