Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Elektronická úradná tabuľa obce Marhaň.

 

Záverečný účet Obce Marhaň
a rozpočtové hospodárenie

Ikona PDFZáverečný účet rok 2017

 

Ikona PDFZáverečný účet rok 2016

 

Čerpanie rozpočtu za rok 2016

Ikona PDFCelý dokument tu...

 

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Marhaň na rok 2016

19. februára 2016

6. mája 2016

7. júla 2016

16. septembra 2016

15. decembra 2016

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva sú plánované na uvedené dni. V prípade poteby môže byť zasadnutie OZ zvolané aj mimo uvedených termínov, podľa aktuálnych potrieb pri naplňaní samosprávných funkcií obce.

Ikona pdf Celý dokument...

Výsledky volieb

Zvolený starosta: Jozef Kuziak
Politická strana (starosta): KDH

Zoznam zvolených poslancov

Poslanec
Počet hlasov
Politická strana
Vladimír Goliaš, Bc.181SMER-SD
Erika Nagajdová, Mgr.167SMER-SD
Milan Gdovin162SMER-SD
Milan Remeta160SMER-SD
Milan Bakaľar144SNS
Dominik Džalaj, Mgr.142KDH
Vladislav Šamko141SDS

Počet zvolených poslancov: 7

Prideľovanie zvláštneho evidenčného čísla
obsahujúceho písmeno "C"

(prideľované na poľnohospodárske práce alebo lesné práce)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno "C" sa môže prideliť motorovému vozidlu a prípojnému vozidlu, ktoré nie je schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu, ak je používané na poľnohospodárske práce alebo lesné práce na základe žiadosti jeho vlastníka.  

Žiadosť vlastníka vozidla(vypísať príslušné tlačivo s poučením) musí obsahovať:

  1. meno a priezvisko vlastníka, dátum a miesto jeho narodenia a adresu pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
  2. názov, adresu sídla a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak ide o právnickú osobu, ako aj osobné údaje podľa písmena a) o osobe, ktorá koná v mene tejto právnickej osoby,
  3. základné technické údaje vozidla:
    a) značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu, identifikačné číslo vozidla a obchodné meno výrobcu vozidla, ak tieto údaje možno zistiť,
    b) dĺžku, šírku a výšku vozidla,
  4. fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu,
  5. odôvodnenie žiadosti vrátane predpokladanej trasy a času používania tohto vozidla v cestnej premávke,
  6. dátum a podpis žiadateľa.

Platnosť zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno "C" obmedzená najviac na tri kalendárne roky.
Správny poplatok za pridelenie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno "C" (1ks) je 33,- €.  

Tlačivo na stiahnutie:

Ikona Word

Pdf ikona

Hornošaišská nedeľaHornošarišská nedeľa 2014

Hornošarišská nedeľa.

 

HOrnošarišská nedeľa

Foto tu...

Výmena preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím“ a preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu“

Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „preukaz ŤZP“) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ďalej „preukaz ŤZP/S“) vydané podľa zákona účinného do 31. decembra 2008
platia len do 31. decembra 2013 aj v prípade, že je na preukaze uvedená doba platnosti: Bez časového obmedzenia“. 

Preukazy sa vymieňajú od 1.1.2009, teda od účinnosti zákona č. 447/2008 Z. z o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Výmena preukazov ŤZP a ŤZP/S prebieha na oddelení posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Dlhy rad 17, Bardejov, 2. podlažie na počkanie a bezplatne. K výmene je potrebné predložiť preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S, identifikačný preukaz a fotografiu 3x4cm. 

 

Päta-bottom