Hlavné menu

 

 

 Ľavy panel Pravy panel

Verejné obstarávanie

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Zverejnená dňa 29.3.2016

Názov predmetu zákazky:

Oprava o údržba spoločenskej miestnosti

Opis predmetu zákazky:

Predmetom obstarania je záväzok poskytovateľa zhotoviť prácu na pozícii „názvom „Oprava
o údržba spoločenskej miestnosti“ v budove obecného úradu.

Ikona PDF

Výzva na predkladanie ponúk v pdf.

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Zverejnená dňa 15.2.2016

Názov predmetu zákazky:

Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti

Opis predmetu zákazky:

Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečiť poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti pre projekt v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 Podpora investícií do zriaďovania, zlepšenia alebo rozšírenia miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane služieb v oblasti voľného času a kultúry a do súvisiacej infraštruktúry, výzva č. 12/PRV/2015.

Ikona PDF

Výzva na predkladanie ponúk v pdf.

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Zverejnená dňa 1.2.2016

Názov predmetu zákazky:

Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je zabezpečiť poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti pre projekt v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.2 Podpora investícií do budovania, zlepšenia alebo rozšírenia všetkých typov malej infraštruktúry vrátanie investícií do obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie, výzva č. 13/PRV/2015. 

Ikona PDF

Výzva na predkladanie ponúk v pdf.

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Dňa 26. 10. 2015 bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk s predmetom zákazky:
„Externý manažment pre projekt: Skvalitnenie života obyvateľov obce Marhaň“. 

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je zabezpečiť komplexný proces externého manažmentu pre projekt: „Skvalitnenie života obyvateľov obce Marhaň“ v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, podopatrenie 7.2 Podpora investícií do budovania, zlepšenia alebo rozšírenia všetkých typov malej infraštruktúry vrátanie investícií do obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie. 

Ikona PDF

Výzva na predkladanie ponúk v pdf.

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Dňa 26. 10. 2015 bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk s predmetom zákazky:
„Externý manažment pre projekt: Zlepšenie miestnych základných služieb v obci Marhaň“.“. 

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je zabezpečiť komplexný proces externého manažmentu pre projekt: „Zlepšenie miestnych základných služieb v obci Marhaň“ v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, podopatrenie 7.4 Podpora investícií do zriaďovania, zlepšenia alebo rozšírenia miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane služieb v oblasti voľného času a kultúry a do súvisiacej infraštruktúry. 

Ikona PDF

Výzva na predkladanie ponúk v pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päta-bottom